З В І Т
керівника дошкільного навчального закладу
ясла-садка комбінованого типу   № 4 «Сонечко» Дружківської міської ради Донецької області

ХОХЛОВОЙ ЛІЛІЇ ІВАНІВНИ  

про  свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю
за  2018 – 2019 навчальний рік

 

  Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник ДНЗ №4 «Сонечко» Хохлова Лілія Іванівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу дошкільному закладі протягом 2018-2019 навчального року.  Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

  1. Загальні відомості про ДНЗ.
  Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу  №4  «Сонечко» Дружківської міської ради Донецької області (далі ДНЗ) розташований за адресою: м. Дружківка, вул.  Матросова 1, розрахований на 12 груп, був відкритий у 1968 році. Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 6.00 до 18.30: 2 групи  – з 12 годинним режимом перебування дітей; 10 групи – з 9 годинним режимом перебування. У 2018-2019 навчальному році  функціонувало 12 груп: 2 групи раннього віку, 4 групи спеціального призначення, з них 2 групи для дітей з вадами зору, 2 групи для дітей, які мають порушення мови, 6 груп загального розвитку. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
  2. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу у навчальному закладі.

  Планування роботи дошкільного навчального закладу протягом 2018-2019 навчального року проводилася на основі глибокого аналізу та всебічного вивчення державних документів: Конституції України (розділ 2, ст. 52, 53); Конвенції про права дитини (ч. 1, ст. 1, 2, 6, 8, 12-19, 28-29); Законів України  «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітніх програм «Дитина», «Впевнений старт», інших нормативних документів, а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку ДНЗ та плану роботи.
   Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку – це головні пріоритети роботи закладу дошкільної освіти.
   Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
  Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, Хохлова Л.І., завідувач, згідно із Статутом ДНЗ.
  У 2018-2019 навчальному році дошкільний навчальний заклад виховував 246 дітей (за проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 230 місць), що складало  107% охоплення дітей дошкільною освітою, з них: раннього віку – 45 дітей, дошкільного – 201 дитина.
  Станом на 01.06.2019 року дошкільний заклад відвідують 235 дітей.
  Групи комплектувалися залежно від умов роботи закладу та вікових ознак. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини (форма №086-1/о),  Карти профілактичних щеплень, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Для зарахування дітей з особливими освітніми потребами до груп спеціального призначення для дітей з вадами зору та порушенням мови додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
   Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ.   Пріоритетним напрямком діяльності закладу був обраний фізкультурно-оздоровчий.

    2.1. Охоплення навчанням  дітей п’ятирічного віку
 
  З метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти проведено облік дітей по мікрорайону №8 згідно Листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 1/9 – 263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Всього по мікрорайону дітей від 0 до 6 років: 188 осіб. Охоплено дошкільною освітою: 110 дітей, з них 91 дитина відвідує наш дошкільний заклад.
Не  охоплено  дошкільною  освітою:    78 дитини.     Дітей 5 річного віку – 43. З них 41 дитина відвідує ДНЗ та НВК міста, 2 дитини знаходилося під СПП. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону.
  Працюють заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Проводилися загальні батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку з метою детальнішого ознайомлення представників родин з практичними основами підготовки дітей до навчання в школі.  Працював  консультативний   центр для батьків, або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, де вони мали можливість  отримати кваліфіковану консультацію завідувача, вихователі-методиста, практичного психолога, вчителя-логопеда  та інших спеціалістів з питань виховання і навчання дітей удома.                                                                                                                                                                           

  2.2. Забезпечення наступності та взаємодії між ДНЗ та школою  

  Наш дошкільний навчальний заклад співпрацює з НВК №3 (який відвідує більшість випускників закладу) згідно  угоди про сумісну діяльність  у галузі наступності між ДНЗ №4 «Сонечко» та НВК «Загальноосвітня школа І ступені – дитячий садок» №3 та з іншими початковими школами міста. В межах цієї угоди проводилися різні форми роботи: екскурсії дітей до школи, бесіди з дітьми про школу, майбутнє навчання, взаємовідвідування уроків та занять вихователями та вчителями, участь педагогів у відкритих заходах НВК №3 та ЗОШ №7 в рамках впровадження концепції «Нова українська школа», вивчення психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання, рівень адаптації першокласників до навчання у школі, консультації для батьків майбутніх першокласників у рубриці «Готуємося до школи» на веб-сайті ДНЗ, батьківські збори за участю педагогів, батьків, вчителів НВК №3.
  Проаналізувавши роботу педагогів ДНЗ №4 «Сонечко» та НВК № 3 з наступності, можна зробити висновок, що мета досягнута шляхом реалізації поставлених завдань. Але все ж таки потребує ще тіснішої співпраці між педагогами ДНЗ та НВК №3 з батьками, особливо в період реформи школи.

  2.3. Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

  У ДНЗ створено інформаційний банк освітніх інновацій, освітньо-виховних програм, посібників, методичних рекомендацій, наочно-дидактичних матеріалів, розробок різноманітних форм методичної та освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.
  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», « Практичний психолог ДНЗ», є можливість доступу до електронної версії журналів «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скринька вихователя». В освітньої діяльності з дітьми вихователі використовують різні види занять (комплексні, інтегровані, комбіновані, тематичні, бінарні) та способи організації дітей (групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові). Завдяки придбаній комп’ютерній та оргтехніці (ноутбук, принтери, комп’ютер, мультимедійний проектор) педагоги мають можливість більш цікаво та пізнавально проводити заняття для дітей з використанням ІКТ. Тому засвоєння знань проходить у невимушеній та цікавій формі, що дає позитивний результат всебічного розвитку дошкільників.
  Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.
         З метою вдосконалення освітньо-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:
-    методику Н. Гавриш з використанням коректурних таблиць;
-    проекту технологію;
-   ІКТ;
-    арт-терапію;
-    фізкультурно-оздоровчі технології;
-    елементи системи М.Монтессорі;
-    спадщину С.Русової;
-   технологію фізичного виховання та оздоровлення М.Єфименка;
-    методику художньо-естетичного напряму  Е.Бєлкіної, Л. Шульги.
-    сталий розвиток;
-    ігровий сендплей.
  Протягом навчального  року педагогами була вивчена та впроваджувалася в освітню діяльність дітей технологія LEGO і технологія освіти сталого розвитку дошкільників.
  Додатково використовували програму з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» та програму з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі».
  У рамках гурткової роботи з дітьми дошкільного віку керівники гуртків для дітей дошкільного віку впроваджували парціональні програми з валеологічного виховання - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», з організації театралізованої діяльності - «Грайлик», з художньо-естетичного розвитку - «Радість творчості», з фізично-оздоровчого розвитку - «Казкова фізкультура», з навчання дошкільників англійської мови - «Англійська мова для дітей дошкільного віку».
  Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховну роботу з дітьми сприяло реалізації пріоритетних напрямків діяльності дошкільного закладу. І як результат: оновлення та поповнення предметно-розвиваючого середовища в групах, розробка та оформлення ігрових посібників, дидактично-розвиваючих ігор, обмін досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей.
  Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є у електронному вигляді на сайті закладу.
  З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, залучення до участі в конкурсах та акціях:
  - у обласному конкурсі-огляду дитячої художньої творчості дітей пільгової категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк» (квітень, переможець І міського етапу конкурсу-огляду вихованка Красникова Дарина);
  - у XІХ Всеукраїнської акції ВБФ «Серце до серця» (ІІІ етапі), благодійної акції «Створи добро» (грудень);
  - у конкурсі дитячих малюнків «Твої космічні канікули» від асоціації Ноосфера (Noosphere) (лютий-квітень).
  Шляхом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами. Плідно пройшли творчі звіти педагогічних працівників на педагогічної раді (березень). Педагоги презентувати власні напрацювання, поділилися з колегами цікавинками, які є дієвими під час реалізації проблемного питання по самоосвіті. Педагоги ДНЗ постійно приймають участь у онлайн-вебінарах.
  Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, створено сайт ДНЗ. Інформація на сайті розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. На сайті дошкільного закладу постійно подається інформація подій всього, що відбувається в дошкільному закладі, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві консультації, рекомендації від педагогів і вузьких спеціалістів закладу.
  Цікаві статті, фотогалерея, візитні картки груп, новини – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

  2.4. Організація різних форм освітньо-виховної роботи за межами закладу.

  Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив дошкільного навчального закладу проводив, застосовуючи різні форми та методи. Цікавими та змістовними виявився День відкритих дверей до ювілею ДНЗ у листопаді місяці, святкування 50-річного ювілею, яке перетворилося у сімейне свято. Запрошувалися всі хто працював та відвідував ДНЗ, виступали випускники.
  На високому рівні було проведено міський етап обласного конкурсу дитячої художньої творчості дітей пільгової категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк» (квітень), «День сім’ї – 2019» (травень), випускні свята у старших групах. Вихованці середніх груп брали участь у обласному web-марафоні «Ми за здоровий спосіб життя» (жовтень), вихованці старших груп прийняли участь у Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (березень).
 В дошкільному навчальному закладі гуртковою роботою охоплено 65% дітей дошкільного віку. Банк даних здібних та обдарованих дітей в ДНЗ постійно змінюється та поповнюється. Так згідно банку даних 2018-2019 навчального року -  18 дітей відвідують хореографічні колективи «Грація», «Німфея»), 5 дітей - сольний вокал та студію вокалу  «Червона калина», 10 дітей - спортивні секції при ДЮСШ, льодову арену «Альтаїр», 7 дітей - художні гуртки при ЦДЮТ. Вихованці гуртків брали активну участь у різноманітних конкурсах та виставках, фестивалях на всеукраїнському та міському рівні. У ДНЗ є Банк даних випускників, які стали переможцями різноманітних конкурсів, посіли призові міста.

  3. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу і залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

  Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.
ДНЗ № 4 «Сонечко» – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.
  Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами. Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, прагнуть до сучасного інтер’єру. Розвивальне середовище дитячого садка намагається відповідати вимогам у своєї більшості, але ж інвентарю ДНЗ забагато років й воно потребує заміни: меблі, м’який інвентар тощо. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, міні-кабінети вчителів логопедів, всі технологічні та побутові приміщення.
  Фінансування потреб закладу проводиться як централізованою бухгалтерією відділу освіти Дружківської міської ради, так і за рахунок благодійних внесків батьків ДНЗ.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії, вивіз  відходів.
  За період з 01.09.2018 року до 31.05.2019 року була витрачено бюджетних коштів на суму 245269 грн. 78 коп. За рахунок бюджетних коштів було придбано ноутбук у методичний кабінет, замінено лінолеум у музичній залі, встановлено 21 металопластикове вікно. Проведений аварійний ремонт силового кабелю.
Було надано ДНЗ благодійна допомога батьків на суму 7696 грн. За рахунок батьків придбано монітор для комп’ютера, ЧМЗ, вхідні двері запасного виходу на випадок аварійної ситуації.
  Благодійна допомога батькам щодо функціонування закладу складало - 29949 грн.
  Благодійна допомога батьків щодо функціонування груп дошкільного закладу складало – 68432 грн. За рахунок батьків придбано для груп: постільна білизна, килимові доріжки, гардина, стінки дитячі тощо.
  Більш детальне використання коштів дивиться на сайті закладу у розділі «Фінансовий звіт».
  Починаючи з 2016  року беремо участь у проектній діяльності. Брали участь у конкурсі малих грантів «Дуже світлі і прозорі наші вікна пластикові», «Спорт для всіх-спільна турбота». Неодноразово подавали заявки щодо участі у грантової програмі фінансової допомоги Уряду Японії. Вже другий рік приймаємо участь у конкурсі соціальних проектів для ініціативних мешканців міста «Місто своїми руками», який організовує підприємство  ПАТ «Веско» з проектом  «Здорове дитинство» (придбання тіньові навіси) (2018), «Сенсорний куточок – чарівний світ розвитку дитини» (обладнання для груп спеціального призначення для дітей з вадами зору, 2019). На днях стали переможцями у проекті 2019 року та виграли 35000 грн. на обладнання для груп спеціального призначення для дітей з вадами зору.
  Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Коридор, хол поступово оновлюються новими стендами, ремонтуються. Територія ДНЗ завжди прибрана, доглянута, проводиться своєчасно покіс трави.
  В літній оздоровчий період 2019 року планується зробить наступне:
  - проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції
електропроводки, електроприладів;
  - підготовка теплової мережі до опалювального сезону;
  - часткове фарбування сходів, коридору, службових приміщень;
  - поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.
  Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.
  Дошкільному навчальному закладу 50 років. Це вимагає постійних реконструкцій та оновлень у сучасному стилі. Залишається проблемою заміна віконних рам, придбання килимового покриття у музичну залу, придбання дитячої меблі, ігор та навчально-дидактичного обладнання, м’якого інвентарю, реконструювання спортивного майданчику, ремонт асфальтового покриття території ДНЗ, придбання та установлення тіньових навісів на ігрових майданчиках, ремонти груп, приміщень закладу та інше.

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

    Кількість штатних одиниць педагогічних працівників за штатним розписом 60,56 , кількість фактично зайнятих посад 57 , кількість педагогічних працівників – 28, обслуговуючого персоналу – 29.
  Кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 1, вчитель-логопед – 2, музичний керівник – 1, практичний психолог – 1, вихователів – 22.
  Щороку, згідно з графіком, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід¬но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни¬ків.
  З  метою підвищення теоретичного рівня  та  фахової майстерності  педагогів  забезпечувалося своєчасне відвідування  педагогами методичних об’єднань, методичних заходів міського методичного кабінету.
  У поточному році атестовано 7 педагогів, серед яких 5 – підтвердили  свої  кваліфікаційні категорії, 2 – підвищили кваліфікаційну категорію.  
  Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:
  - спеціалістів з вищою освітою – 17 педагогів (61%),
  - спеціалістів з неповно вищою освітою –  11 педагогів  (39%).
  - спеціалістів І категорії –6 (22%),
  - спеціалістів ІІ категорії  – 4 (14%),
  - спеціаліст - 7 (25%).
  Медичне обслуговування в ДНЗ здійснює 3 медичних працівника: 1 сестра медична старша, 1 медсестра ортоптистка, 1 лікар офтальмолог.
  Але ж, низька заробітна плата робітників дошкільної освіти, відсутність заміни виконання додаткової роботи кожним працівником закладу, яка не входить до їх посадових обов’язків  та інші фактори привело до того, що робота дошкільних працівників втратила свою значимість, не є престижною. Тому залишилася невирішеною проблема – забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими кадрами, в дошкільному закладі працюють педагоги не за фахом, а саме: 4 педагога вчителя.
  Станом на 31.05.2019р. у закладі  вакансія музичного керівника (36/1,5), сестри медичної старшої (0,5).
 
  5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників:
  - забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дошкільників.

   Харчування дошкільників у ДНЗ №4 «Сонечко» здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227, Санітарного регламенту для ДНЗ (Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234).
  Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок нажаль позабюджетних коштів (батьків). Й в наступний час досі триває питання забезпечення харчоблоку, медичного кабінетів ЧМЗ за рахунок бюджету.
  У ДНЗ організоване триразове харчування.
  З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС, складається двотижневе перспективне меню.
   Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно Комбінат дитячого харчування м. Краматорськ, ФОП Федунова Н.Ф.- м’ясо, ВККП м’ясопромторг-риба відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами та відповідно до нормативних вимог.  
  Згідно наказів по ДНЗ закріплені відповідальні особи за організацією харчування дітей. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.
Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.  Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал. Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.
  З метою профі¬лактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.      Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.
  Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018 – 2019 навчальному році встановлено на дитину раннього віку 22 грн., з них 16 грн. батьківська плата (за рахунок виконавчого комітету 6 грн.) для дітей, на дитину дошкільного віку – 26 грн. з них 20 грн. батьківська плата (за рахунок виконавчого комітету 6 грн.). На 01.06.2019 року кількість пільгових категорій становила - 29 осіб, у тому числі: діти з малозабезпечених сімей – 20, діти, батьки яких брали участь в АТО – 8. Вихованці даних категорій отримували часткове безкоштовне харчування з доплатою, згідно заяв батьків, до повної вартості харчування в ДНЗ.
  На основі накопичувальних відомостей обліку витрати продуктів на одну дитину систематично проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування. Протягом року на 70-80% виконувалися норми м’яса, риби, яйце, картоплі; на 90-100% виконувалися норми масла вершкового, олії, цукру, соку. Але не виконані норми з таких продуктів, як сир кисломолочний (25%), сир твердий (0%), овочі (54%), свіжі фрукти (4%), молоко (18%). Середній показник виконання норм харчування по ДНЗ за 9 місяців складає 58%.
      
  - дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці», комісією ДНЗ було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, Згідно нормативних вимог проводяться всі види інструктажів з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.
В колективному договорі складається угода між ПК та адміністрацією ДНЗ щодо виконання вимог з ОП. На початок року оновлюються плани заходів з ОП, невиробничого травматизму, ЦЗ та інші.
  У кожного працівника є особиста інструкція з безпеки діяльності на робочому місці.
  Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання та інвентарю на території дошкільного закладу, в спортивній та музичній залі, в групових кімнатах, що оформлено відповідними актами. Наказами по ДНЗ затверджені відповідальні особи за охорону праці, БЖД, пожежну безпеку, ЦЗ.
  Робота педагогічного колективу та всіх працівників закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина», «Впевнений старт»», які спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.
Плани евакуації  на випадок пожежі замінено плани евакуації на люмінесцентній бумазі.
  Важливою складовою безпеки життєдіяльності дитини є правила поведінки під час дорожнього руху, в природі, із домашніми тваринами; знання та вміння вести себе правильно під час надзвичайних ситуацій – пожежі, бурі, зливи тощо. Традиційно, декілька разів на рік, проводяться Тижні безпеки дитини: у вересні, грудні, травні. Форми роботи з вихованцями були сплановані на кожний день тижня відповідно до тем: «Здоров’я понад усе»,  «Служби порятунку напоготові», « Вогонь - друг, вогонь – ворог», «Природа - друг, природа - ворог», «Запобігаємо надзвичайних ситуацій».
  Під час проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності були проведені протипожежні тренування з евакуації дітей та працівників із приміщень закладу відповідно до вимог Плану реагування. Питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах, на виробничих нарадах, загальних зборів колективу, на загальних та групових батьківських зборах.

  - надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям,  позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

  Для виявлення дітей пільгових категорій у вересні 2018 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №4 «Сонечко». Наш дошкільний навчальний заклад відвідують діти таких пільгових категорій: діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування – 1; діти-інваліди – 1; діти з багатодітних сімей – 19;  діти з малозабезпечених сімей – 26; діти-переселенці – 15, діти, батьки яких учасники  АТО – 10. Для категорії цих дітей організовано безкоштовне харчування (з доплатою до загальної вартості харчування згідно поданих заяв батьків).  З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога, вчителя-логопеда, медичних працівників.   
  Силами співпрацівників, батьків вихованців щорічно проводяться в ДНЗ благодійні акції щодо допомоги таким сім’ям. діти пільгових категорій закладу   безкоштовно відвідують  театралізовані вистави у місті, а на виконання наказу управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації   «Про організацію соціальної реабілітації дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» у 2019 році»  четверо дітей  відвідали даний центр.

  - моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників.

  Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.
  Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.
  Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій з питань організації охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту.
  Адміністрація та профспілка разом вирішують питання належного забезпечення освітньо – виховній роботи, оздоровчої та культурно-масової роботи: відзначення культурних свят до дня педагогічних працівників, новорічних свят, 8 Березня, Дні відкритих дверей до заснування ДНЗ, поїздки до Святогірська та інші.
  Мікроклімат в колективі, я вважаю, можна визнати сприятливим. Створені належні умови для здійснення освітньо-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник намагається  відповідально виконувати посадові обов’язки. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу нагороджуються грамотами та подяками.

  - стан дитячого травматизму.

  Усі працівники дбають про особисту безпеку і здоров'я та про безпеку і здоров'я дітей у навчально - виховному процесі у приміщенні та на території закладу, забезпечують належні, безпечні і здорові умови для всебічного розвитку, запобігання нещасним випадкам та захворюванням дошкільників. Намагаються відповідально виконувати Інструкцію №02 по ДНЗ «З організації охорони життя та здоров’я дітей ДНЗ»
  У ДНЗ №4 «Сонечко» створено систему профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму. Адміністрація закладу освіти здійснює постійний дієвий контроль за виконанням нормативних документів з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я вихованців.
  Але ж, нажаль вперше за останні 23 роки зареєстровано один випадок травмування вихованця, що сталися під час освітньо-виховного процесу у групі №12. Було проведено відповідальне службове розслідування з оформленням відповідних матеріалів про випадок, повідомлені всі вишестоячі інстанції (відділ освіти). З педагогами проведені позачергові інструктажі щодо БЖД дітей.

ПОСИЛАННЯ НА ПРОДОВЖЕННЯ ЗВІТУ